Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Solidární daň

Jedním z opatření, která přináší souhrnná novela č. 500/2012 Sb. označovaná také jako vládní daňový balíček (psali jsme zde), je zavedení tzv. solidární daně. Vládní balíček vkládá od 1. 1. 2013 do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zcela nový paragraf "16a" nazvaný "Solidární zvýšení daně". Opatření zavádí zvláštní daň ve výši 7 % pro poplatníky s vysokými příjmy.

Solidární daň je časově omezená, bude se platit v letech 2013 až 2015, poté bude nový § 16a opět zrušen. Zvýšení daně se zavádí pro poplatníky – fyzické osoby, u nichž v příslušném zdaňovacím období součet příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Pro tyto účely vydalo MPSV vyhlášku č. 342/2012 Sb., kterou se mimo jiné stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011. Vynásobením vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu (25093 x 1,0315) dostaneme průměrnou mzdu pro rok 2013, která činí 25 884 Kč.
Solidární dani bude podléhat ta část ročních příjmů, která je nad 48násobek průměrné mzdy, tedy nad 1 242 432 Kč. Pro stanovení měsíčních záloh na daň u zaměstnanců se počítá se 4násobkem průměrné mzdy, solidární dani tedy bude podléhat měsíční příjem nad 103 536 Kč. Pro výpočet solidárního zvýšení daně se počítá čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a u zaměstnanců úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků v hrubé výši, nikoliv tedy tzv. superhrubá mzda. Solidární zvýšení daně se pak vypočte pouze z částky přesahující 48násobek průměrné mzdy, případně při odvodu měsíčních záloh z té časti platu, která přesahuje 4násobek průměrné mzdy.
Mediálně diskutovanou zajímavostí je, že tzv. solidární dani nepodléhá plat prezidenta republiky, protože není funkčním požitkem podle § 6 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Rozpočtovým určením daní z příjmů fyzických osob je stanoveno, že celý výnos ze zvýšení daně plyne do státního rozpočtu.

Plné znění nového paragrafu zákona č. 586/1992 Sb.:
§ 16a
Solidární zvýšení daně
 
(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.
(2) Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi
a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a
b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.