Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Cena obvyklá v zákoně o DPH

Významnou změnou v novelizovaném zákoně o dani z přidané hodnoty je zavedení ceny obvyklé při transakcích mezi osobami, které mají zvláštní vztah k plátci.

Zavedení ceny obvyklé do zákonodárství členských zemí umožňuje článek 80 směrnice č. 2008/112/ES. Do našeho zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bylo toto ustanovení vloženo jako nový paragraf 36a novelou č. 489/2009 Sb. s platností od 1. 1. 2010. Podle těchto nových pravidel se stanoví základ daně při prodeji zboží či služeb osobám ve zvláštním vztahu k plátci ve výši obvyklé ceny.
Pojem „cena obvyklá“ je definován v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., oceňovacího zákona. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu ani osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího.
Osobami ve zvláštním vztahu k plátci, na které se vztahuje § 36a o ceně obvyklé, se rozumí:
  • kapitálově spojené osoby s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, 
  • jinak spojené osoby, tj. osoby na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba,
  • osoby blízké, což jsou osoby v příbuzenském vztahu,
  • osoby, které jsou v pracovně právním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci, 
  • osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení.
Povinnost stanovení základu daně na úrovni ceny obvyklé je však omezena jen na případy, v nichž by uplatněním jiné ceny mohlo docházet ke krácení příjmů státního rozpočtu. Přesné podmínky použití ceny obvyklé z hlediska DPH jsou definovány v § 36a odst. 1 a 2.
Ustanovení o ceně obvyklé v zákoně o DPH platí od 1. 1. 2010, nicméně v Poslanecké sněmovně se už objevil přílepek k jinému zákonu, který tuto úpravu navrhuje zrušit. Je tedy možné, že „§ 36a Základ daně ve zvláštních případech“ bude na některé z nadcházejících schůzí sněmovny zrušen.

Související články:

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.