Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Podpora v nezaměstnanosti

V oblasti poskytování podpor v nezaměstnanosti došlo vloni ke dvěma zvratům. Nejprve byl zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pozměněn zákonem č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, a následně byly tyto změny zrušeny zákonem č. 362/2009 Sb., tzv. Janotovým balíčkem. Měnily se ale i některé další náležitosti, které s podporou v nezaměstnanosti úzce souvisí, např. výše průměrné mzdy. V tomto článku přinášíme stručný pohled do problematiky poskytování podpory v nezaměstnanosti v roce 2010.

Nárok na podporu
Nárok na podporu v nezaměstnanosti upravují § 39 až § 49 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Obecně má na podporu nárok nezaměstnaný občan, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání úřad práce. Podmínkou pro přiznání nároku je účast na důchodovém pojištění po dobu 12 měsíců v posledních 3 letech. Do této doby se počítá nejen výkon práce v zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost, ale i některé náhradní doby jako např. péče o dítě do 4 let nebo pobírání plného invalidního důchodu. Na dobu studia se ale ohled při žádosti o podporu nebere.
Pokud je žádost o podporu v nezaměstnanosti podána nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti hned ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po přesně stanovenou tzv. podpůrčí dobu, která se liší podle věku žadatele.
Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání
  • do 50 let věku 5 měsíců,
  • nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
  • nad 55 let věku 11 měsíců.
Po uplynutí podpůrčí doby je uchazeč o zaměstnání hmotně zabezpečen podle předpisů o sociálním zabezpečení.

Podpora při rekvalifikaci
Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce. Po celou dobu rekvalifikace se nevyplácí podpora v nezaměstnanosti, ale právě podpora při rekvalifikaci. O této podpoře rozhodují příslušné úřady práce.

Výše podpory
Podpora v nezaměstnanosti se stanoví v prvních dvou měsících ve výši 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu ve výši  45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku po celou dobu rekvalifikace.
Pokud uchazeč nemůže výši výdělku doložit, stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Podpora při rekvalifikaci se vyplácí ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Výši této mzdy vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vždy na konci kalendářního roku a uvedená částka se používá po celý následující rok. Podle sdělení č. 466/2009 Sb. činí průměrná mzda za 1. až 3. kvartál roku 2009 částku 22 896 Kč. Tato částka je o 46 korun nižší než v roce 2008.
Výše podpory vypočtená pomocí průměrné mzdy v národním hospodářství, která se použije v roce 2010 u uchazečů, kteří nemohou doložit své předchozí příjmy:

podpora v nezaměstnanostipodpora při rekvalifikaci
první 2 měsíce3435 Kč3206 Kč
další 2 měsíce2748 Kč
po zbytek podpůrčí doby2519 Kč

Omezení výše podpory
Výše podpory není neomezená, je limitována podle § 50 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství a maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy. V roce 2010 může být tedy podpora v nezaměstnanosti vyplacena maximálně ve výši 13 280 Kč a podpora při rekvalifikaci maximálně ve výši 14 883 Kč.

Zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění hradí za nezaměstnaného po dobu evidence na úřadu práce stát. Sociální pojištění stát nehradí, pouze doba, po kterou je nezaměstnaný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, se započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy mu náleží podpora v nezaměstnanosti, a nejvýše v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy mu podpora nenáleží.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.