Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna ve výpočtu úroku z prodlení

Dnes vychází ve Sbírce zákonů nařízení vlády, které zjednoduší výpočet úroku z prodlení. Doposud se jeho sazba měnila každý půlrok, od 1. července 2010 bude úrok z prodlení stálý po celou dobu trvání dluhu.

Změna se týká úroku z prodlení podle § 517 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Jde tedy o prodlení u peněžitého dluhu v případech, kdy alespoň jedna ze smluvních stran není podnikatelem. V případě běžných fyzických osob se postupuje vždy podle občanského zákoníku a částka určená nařízením vlády se použije, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou na jiném úroku. Ani takto dohodnutý úrok však nesmí být vyšší, než ten stanovený vládou.
Výjimku tvoří smlouva o úvěru, v tomto případě nejde o běžnou půjčku a postupuje se podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Obchodním zákoníkem se řídí také veškeré smlouvy mezi podnikateli. Obchodních vztahů se tedy tato novinka prakticky nedotkne.
Výpočet úroku z prodlení podle § 517 občanského zákoníku se nejčastěji týká vztahů mezi firmami a spotřebiteli nebo mezi občany navzájem. Úrok z prodlení se vypočte z repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení. Tato sazba se zvýší vždy o sedm procentních bodů. Například v prosinci 2009 klesla repo sazba na 1 procentní bod, aktuální výše úroku z prodlení je tedy 8 %.
Na způsobu výpočtu nové nařízení vlády č. 33/2010 Sb. nic nemění. Změnou je pouze zavedení fixace takového úroku. Doposud se výše úroku mohla měnit každý půlrok v závislosti na vývoji peněžního trhu. Když byly vyšší úroky na trhu, stoupal i úrok z prodlení dlužníkům. Zavedení fixního úroku znamená, že jeho sazba zůstane jednotná a neměnná po celou dobu trvání dluhu. Jde tedy o zjednodušení a nedá se říci, zda zvýhodní dlužníky nebo věřitele, záležet bude pouze na tom, za jaké ekonomické situace dojde k prodlení.
Přechod na fixní úrok z prodlení nabude účinnosti 1. července 2010 a bude se týkat pouze prodlení vzniklých až po tomto datu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.