Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Slevy na pojistném

V září lze poprvé uplatnit řádnou slevu na pojistném a zpětně i mimořádnou slevu.

V srpnu vstoupil v platnost zákon č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1991 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku. V září lze tedy prvně uplatnit novinku, kterou tato novela zavádí, a tou je sleva na pojistném. Slevu lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za příslušný kalendářní měsíc (za srpen 2009 tedy do 20. září 2009). V novém § 21a zákon o pojistném na sociální zabezpečení stanoví podmínky, za kterých sleva zaměstnavateli náleží a její výši.
Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za každého zaměstnance, který je účasten nemocenského pojištění, má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru (tzn. 27 100 Kč pro rok 2009), jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc a mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který nevykonává zaměstnání malého rozsahu.
Sleva na pojistném náleží za kalendářní měsíc a činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance.

Příklad výpočtu pro zaměstnance s hrubou mzdou 10 000,- Kč vypadá následovně:

27 100 – 10 000 = 17 100 x 3,3 % = 565 korun

Slevu nelze uplatnit, je-li zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu ve výpovědi nebo zaměstnavatel v likvidaci.
Přestože novelizovaný zákon vstoupil v platnost až v srpnu, mohou zaměstnavatelé požádat o slevu zpětně a to od začátku roku 2009. Jedná se o mimořádnou slevu za již uplynulé měsíce roku 2009 a zaměstnavatelé si ji odečtou od pojistného za kalendářní měsíc srpen, a to až po odečtu řádné slevy na pojistném a přednostně před ostatními odečty od pojistného (před odečtem ½ náhrady mzdy a před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění). Pokud jsou slevy na pojistném vyšší než pojistné za kalendářní měsíc srpen 2009, požádá zaměstnavatel o úhradu rozdílu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.