Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novelizace, úplná znění a platnost zákonů

Každý zákon může být kdykoliv po svém vydání změněn, tedy novelizován. Některé zákony mají i desítky novel a dopátrat se v nich aktuálního znění konkrétního paragrafu nebývá jednoduché.

Novelizace a úplná znění
Novely zákonů vycházejí také ve Sbírce zákonů a je jim také přiřazeno číslo. V novele je napsáno, která část zákona se mění a jak, a také od kdy je změna účinná. Je třeba zdůraznit, že v novele není znovu vydán celý upravený text původního zákona, jen jeho změny.
Pokud někdo vezme původní text zákona a změny do něj provede, vytvoří tzv. úplné znění zákona. Oficiálně to může udělat pouze předseda poslanecké sněmovny a pak vyjde úplné znění opět ve Sbírce zákonů pod novým číslem. To má ovšem dva nedostatky: za prvé to předseda udělá zcela výjimečně a zpravidla se zpožděním, a za druhé v případě chyby má přednost správné znění, a tím je jen původní znění zákona a následné novely a to jen v tištěné podobě. Pokud je tedy v úplném znění chyba, nikdo za nic neručí.
Občas se také stane, že zákon je nahrazen zcela novým zákonem, který upravuje stejnou oblast. Typický příklad: zákon o DPH č. 588/1992 Sb. byl zcela nahrazen zákonem č. 235/2004 Sb., protože se jednalo o zásadní systémovou změnu v souvislosti se vstupem ČR do EU. Dalším vhodným příkladem je nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., který od 1. 1. 2010 nahradil původní mnohokrát novelizovaný a již nevyhovující trestní zákon č. 140/1961 Sb. V takovém případě se nejedná o novelizaci, ačkoli to tak často bývá nazýváno, zejména ve sdělovacích prostředcích.

Platnost, účinnost, datum uveřejnění
Zákon platí ode dne uveřejnění ve Sbírce zákonů, nenabývá tedy platnosti podpisem vlády, schválením v parlamentu nebo podpisem prezidenta. Zveřejněním ve Sbírce zákonů je mu také přiděleno číslo.
Zákon je účinný ode dne, který je určen zpravidla přímo v zákoně. Až od tohoto dne se tímto zákonem řídíme. Může to být den zveřejnění, většinou je to však datum pozdější; např. první den následujícího měsíce. A třeba daňové zákony se mění zpravidla k 1. lednu.

Přechodná ustanovení
Přechodná ustanovení bývají uváděna jako jeden z posledních článků zákona a řeší dočasně situaci při přechodu jedné zákonné normy do druhé. Přechodná ustanovení bývají často přehlížena, jsou však nesmírně důležitá, nezapracovávají se totiž přímo do textu zákona. Ovšem právě v přechodných ustanoveních novely bývají zmíněny nejrůznější výjimky. Typická jsou přechodná ustanovení u novel daňových zákonů, ve kterých bývá uvedeno, pro které zdaňovací období lze nová ustanovení použít. Proto je nutné vždy při čtení úplného znění zákona nahlédnout i do novely a zkontrolovat, zda její přechodná ustanovení neobsahují nějaké výjimky nebo zvláštnosti v jejím použití. Je to pracné a nepřehledné, taková je však skutečnost.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.