Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Obecně závazné právní předpisy

Obecně závazný právní předpis je např. zákon nebo vyhláška a každý jej musí dodržovat. V tomto článku se pokusíme stručně shrnout, kdo jaký předpis vydává, jak je to s jejich hierarchií a kde je najdete.

Zákony
Mezi zákony řadíme Ústavu a jiné ústavní zákony, Listinu základních práv a svobod, zákony a zákonná opatření Senátu. Ústavní zákony jsou součástí ústavního pořádku ČR a lze je měnit opět pouze ústavním zákonem.
Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý parlamentem. Zákony vycházejí ve Sbírce zákonů ČR. V textu zákona obvykle bývá určeno, od kdy se podle zákona má postupovat, tedy od kdy je účinný. Když vyjde, je zákonu přiřazeno číslo. V případě, že je zákon v rozporu s ústavním pořádkem, může ho zrušit Ústavní soud. Ostatní běžné změny zákonů se provádějí tzv. novelami. Novela je zákon, který vyjde ve Sbírce zákonů a je mu také přiřazeno vlastní číslo. V novele není znovu vydán celý upravený text původního zákona, je v ní pouze napsáno, která část zákona se mění a jak.

Podzákonné právní předpisy
Podzákonné právní předpisy neschvaluje Parlament a patří mezi ně především vládní nařízení, vyhlášky, obecně závazné vyhlášky krajů a obcí a nařízení krajů a obcí.
Nařízení vlády vydává vláda. Vyhlášky by měly sloužit jako prováděcí předpisy k zákonům a vydávají je příslušná ministerstva, případně jiné ústřední správní úřady nebo Česká národní banka. Vyhlášky a nařízení vlády mohou upravovat náležitosti jen v rozsahu stanoveném zákonem a nesmí s ním být v rozporu. V každé vyhlášce je tedy uvedeno, na základě kterého zákona je vydána. Vyhlášky ústředních orgánů a nařízení vlády vycházejí ve Sbírce zákonů ČR.
Obce a kraje vydávají obecně závazné vyhlášky na základě zákonných zmocnění uvedených v zákonech č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 129/2000 Sb., o krajích, a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Obecně závazné vyhlášky schvalují zastupitelstva obcí nebo krajů. Nařízení vydávají kraje nebo obce pouze v přenesené působnosti a schvaluje je rada. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí nabývají účinnosti vyhlášením, které se provede vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Obecně závazné vyhlášky a nařízení krajů se vyhlašují ve Věstníku právních předpisů. Hlavní město Praha vyhlašuje své právní normy ve Sbírce právních předpisů hl. m. Prahy.

Ostatní obecně závazné právní předpisy
Do českého právního řádu patří i mezinárodní smlouvy ratifikované Parlamentem a od roku 2004 také nařízení, směrnice a rozhodnutí Evropské Unie. Mezinárodní smlouvy jsou postavené na úroveň ústavních zákonů, mají tedy přednost před národními zákony. Podrobněji jsme psali zde. Mezinárodní smlouvy vycházejí ve Sbírce mezinárodních smluv ČR. Nařízení, směrnice a rozhodnutí EU mají postavení jako mezinárodní smlouva a vycházejí v Úředním věstníku Evropských společenství.
Mezi obecně závazné právní předpisy patří i dokumenty, na které se zákony, vyhlášky nebo nařízení přímo odkazují. Jde např. o účetní standardy nebo Standardní klasifikace produkce, které vycházejí ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí.

Právní předpisy v Alfa9 a Alfa CD 
Náš legislativní server Zákony Alfa9 (a jeho off-line podoba Alfa CD) obsahuje nejen všechny výše zmíněné právní předpisy jak v původním, tak v úplném znění, ale i jiné dokumenty. Například metodické pokyny Ministerstva financí ČR, známé jako populární „déčka“, nejsou obecně závaznými právními předpisy. Nicméně vyjadřují oficiální stanovisko MF ČR, pokud tedy bude úředník finančního úřadu něco posuzovat v rámci zákona, přikloní se k oficiálnímu stanovisku MF, proto i tyto dokumenty v Alfa9 a Alfa CD uveřejňujeme.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.