Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Náhrada jízdních výdajů

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se stejně jako výše tuzemského stravného mění každoročně novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2010 jsou tyto sazby upraveny vyhláškou č. 462/2009 Sb. ze dne 16. prosince 2009.

Při vyslání zaměstnance na pracovní cestu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu vynaložených výdajů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje poskytování cestovních náhrad v paragrafech 152 až 189.
Jízdní výdaje při použití hromadného dopravního prostředku se vždy poskytují v prokázané výši, je tedy třeba zaměstnavateli předložit doklad o zaplacení jízdného. Pouze v případě použití místní hromadné dopravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, se náhrada poskytne ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty, aniž by zaměstnanec musel jízdní výdaje prokazovat.
Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a navíc náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč, u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,90 Kč a u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů nejméně dvojnásobek sazby pro osobní vozidlo, tedy nejméně 7,80 Kč. Výše těchto sazeb se oproti roku 2009 nemění.
Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, v případě, že předkládá více dokladů s různou cenou, vypočítá se cena pohonné hmoty aritmetickým průměrem. Pokud zaměstnanec nemůže hodnověrným způsobem doložit cenu pohonné hmoty, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady v roce 2010 průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty, jak je uvedena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 462/2009 Sb.
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty:
28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
27,20 Kč u motorové nafty.
Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si mohou stejným způsobem uplatnit výdaje na pracovní cesty i OSVČ.

Související články:
Tuzemské stravné

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.