Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v oblasti veřejných zakázek

Od 1. ledna 2010 platí změna zákona o veřejných zakázkách, která mimo jiné zavádí rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Na konci roku pak ještě vláda stihla schválit materiál Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se snižují minimální hodnoty nadlimitních veřejných zakázek.

Black list
Na začátku tohoto roku vstoupilo v platnost příslušné ustanovení zákona č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Asi nejvýznamnější změnou, kterou tato novela přináší, je vznik rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek tzv. "black list". Do Rejstříku bude provádět zápisy Ministerstvo pro místní rozvoj na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zapisovány budou právnické a podnikající fyzické osoby, které při prokazování kvalifikace poskytly nepravdivé údaje. Kromě zápisu do Rejstříku bude takovému podnikateli také hrozit pokuta ve výši až 10 milionů korun. Zákaz veřejných zakázek bude platit tři roky a po tuto dobu nebude dodavatel moci uzavírat ani smlouvy na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Rejstřík bude veřejně přístupný bez nutnosti jakékoliv registrace. Pro účast v zadávacím řízení bude muset dodavatel doložit, že není v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek veden. Pro tento účel bude sloužit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný po 1. 1. 2010.
Mezi další významné změny patří například to, že uchazeči již nebudou muset ke svým nabídkám přikládat podepsané prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty, zadavatelé budou moci uchazeče vyzvat k doplnění požadovaných dokumentů o kvalifikaci již v průběhu otevírání obálek a hodnotící komise budou smět při otevírání obálek sdělit cenové nabídky jednotlivých uchazečů. Součástí oznámení o vítězi soutěže pak nově musí být poučení o možnosti podání námitek a lhůta pro jejich podání.

Nadlimitní zakázky
21. prosince 2009 vláda schválila změny ve finančních limitech pro účely zákona o veřejných zakázkách, které následně vyšly ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách. Toto nařízení snižuje minimální předpokládané hodnoty nadlimitních veřejných zakázek a nadlimitních koncesních smluv. Je-li zakázka nadlimitní, musí veřejný zadavatel uveřejnit její vyhlášení i v Evropském úředním věstníku a stanovit delší lhůty pro podání nabídek. Sektoroví zadavatelé, jako např. dopravní podniky nebo podnikatelé v oblasti plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky a vodárenství, jsou povinni podle zákona o veřejných zakázkách zadávat pouze nadlimitní veřejné zakázky.
Nejvyšší limit mají zakázky na stavební práce. Dosud činil 146 447 000 Kč bez DPH. Novelou nařízení vlády č. 77/2008 Sb. byl snížen na 125 451 000 Kč bez DPH. Zakázka o předpokládané hodnotě 130 milionů korun bez DPH, která v roce 2009 patřila do kategorie podlimitní, tak bude v roce 2010 nadlimitní veřejnou zakázkou.
"Nově nastavená pravidla by měla posílit hospodářskou soutěž v oblasti veřejných zakázek a tedy zvýšit jejich transparentnost. Očekávat se dá i větší zájem podnikatelů z jiných členských států Evropského společenství o české veřejné zakázky. Ostatní členské státy společenství měly obdobné změny přijmout také do 1. ledna 2010", uvedl ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška.
Do české legislativy se těmito kroky implementují poslední úpravy ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES, č. 2004/18/ES a č. 2009/81/ES.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.