Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nejdůležitější změny v zákonech od 1. ledna 2010

Počátek roku 2010 přináší jako každý rok řadu legislativních změn. Účinnosti nabývá především tzv. Janotův balíček zákonů, přijatý v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na příští rok. K výrazným změnám dochází i v oblasti důchodového pojištění. Začátkem roku nabývá účinnosti také nový trestní zákoník.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
V průběhu roku 2009 se dvakrát změnily výdajové paušály pro podnikatele, nejdříve se zákonem č. 289/2009 Sb. zvýšily, poté se zákonem č. 362/2009 Sb. tzv. Janotovým balíčkem, pro některé podnikatele opět snížily (podrobněji zde). 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
Zákon o dani přidané hodnoty se od ledna mění dvěma zákony. Zákon č. 362/2009 Sb. zvýšil sazby daně o jeden procentní bod. Druhá novela zákona přináší změny v oblasti určení místa plnění, podávání souhrnného hlášení, vracení daně zaplacené v jiných členských státech a vymezuje tzv. cenu obvyklou z hlediska DPH (podrobněji zde).

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Daň z nemovitostí se od příštího roku zvedne minimálně na dvojnásobek, zvýšení se netýká zemědělských pozemků (podrobněji zde).

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Spotřební daně se od 1. ledna 2010 zvyšují u benzínu, lihu, piva a cigaret. Změnu přinesl opět zákon č. 362/2009 Sb., tzv. Janotův balíček (podrobněji zde).

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Od 1. ledna 2010 nabývá účinnosti několik novel zákona o správě daní a poplatků. Nejvýznamnější je změna lhůty při doručování písemností v daňovém řízení. Lhůta, po které se nevyzvednutá písemnost v daňovém řízení považuje za doručenou, se zkracuje z 15 dnů na 10 dnů (podrobněji zde).

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Od 1. ledna 2010 se opět mění výše přídavků na děti. Zákon č. 362/2009 Sb. ruší pro rok 2010 předchozí zvýšení přídavků na dítě a vrací ho na původní výši (podrobněji zde). 

Zákon  č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Tento zákon se mění od ledna 2010 ve třech důležitých bodech, upravují se podmínky pro výpočet mateřské, nemocenské i ošetřovného (podrobněji zde).

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Od 1. ledna 2010 se zvyšuje maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného ze 48násobku na 72násobek průměrné měsíční mzdy. Zrušuje se předchozí snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění placené zaměstnavatelem. Mění se také den pro placení pojistného, stejně jako u placení daní už nebude rozhodující den odeslání, ale den, v němž přijdou peníze na konto příslušné správy sociálního zabezpečení (podrobněji zde).

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Ve zdravotním pojištění dochází k podobným změnám jako u pojistného na sociální zabezpečení, zvyšuje se maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ze 48násobku na 72násobek průměrné mzdy, mění se den pro placení pojistného, atd. (podrobněji zde). Nově se také stanovuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem ve výši 5 355 Kč na kalendářní měsíc (podrobněji zde).

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Novela č. 362/2009 Sb. rozšiřuje seznam státem hrazených pojištění a plošně snižuje cenu léčiv a jejich úhrad pojišťovnami (podrobněji zde).

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Od 1.ledna 2010 dochází k výrazným změnám v oblasti důchodového pojištění. Nejpodstatnější změnou je úprava podmínek nároku na přiznání starobního důchodu (podrobněji zde) a invalidního důchodu (podrobněji zde).

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Účinnosti nabývá také nový trestní zákoník, jehož návrh se připravoval patnáct let a který nahradí více než čtyřicet let starý zákon č. 140/1961 Sb. Nový zákoník přináší mnoho novinek, trestné činy budou například nově rozděleny na zločiny a přečiny, úplnou novinkou je zavedení trestu domácího vězení (podrobněji zde).

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Novelizací zákona o účetnictví předpisem č. 304/2008 Sb. byla oficiálně zahájena účetní reforma v oblasti veřejných financí. Původní vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byla nahrazena vyhláškou č. 410/2009 Sb., podle které budou nově od ledna 2010 účtovat všechny státní organizace (podrobněji zde).

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
Od 1. ledna 2010 začne také platit nový zákon o pojišťovnictví. Zákon má výrazně zvýšit informační povinnosti pojišťoven, aby se spotřebitelé při výběru pojištění mohli kvalifikovaně rozhodnout (podrobněji zde). Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.