Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Osvobození od DPH při konečném dovozu

30. listopadu 2009 vstoupila v platnost směrnice Rady evropské unie č. 2009/132/ES, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu.

Protože původní Šestá směrnice Rady č. 77/388/EHS ze dne 17. května 1977, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, byla od 1. 1. 2007 nahrazena "novou" směrnicí Rady č. 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, mění se postupně i všechny ostatní evropské předpisy týkající se DPH.
30. listopadu tedy vstoupila v platnost směrnice Rady evropské unie č. 2009/132/ES, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu, a nahradila tak starší předpis odkazující se ještě k původní Šesté směrnici. Jednalo se o směrnici Rady č. 83/181/EHS ze dne 28. března 1983, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu.
Nová směrnice č. 2009/132/ES je vlastně kodifikovanou verzí té původní a byla vydána z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti. Cílem je dosažení co nejširšího souladu mezi celními předpisy a předpisy pro daň z přidané hodnoty. Osvobození od daní, která vyplývají z dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi, nejsou tímto předpisem dotčena a zůstávají plně zachována. Osvobození od daně při dovozu mohou být ale poskytnuta pouze tehdy, jestliže nemohou ohrozit podmínky hospodářské soutěže na společném trhu.
Směrnice č. 2009/132/ES řeší mimo jiné dovoz osobního majetku, dovoz studijních potřeb a výbavy studentů, dovoz zboží nepatrné hodnoty, dovoz investičního majetku, dovoz některých zemědělských produktů, dovoz léčebných látek a prostředků, dovoz zboží určeného charitativním nebo dobročinným subjektům, dovoz v rámci mezinárodních vztahů, dovoz zboží k podpoře obchodní činnosti nebo dovoz zboží ke zkouškám, analýzám a pokusům.
Před vstupem do EU podobný seznam zboží obsahovaly vyhlášky Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla, z nichž ta poslední č. 247/2002 Sb., byla zrušena právě ke dni vstupu České republiky do Evropské unie.
Směrnice č. 2009/132/ES nebude do našeho právního systému přímo transponována, pouze v § 71 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je ve formulaci, která říká, že od daně je osvobozen dovoz zboží podle zvláštního právního předpisu, uveden odkaz na směrnici č. 83/181/EHS. Přičemž všechny odkazy na směrnici č. 83/181/ES se nově považují za odkazy na směrnici č. 2009/132/ES, a to podle převodní tabulky, která je její součástí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.