Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v zákoně o DPH od 1.1.2010

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl novelizován k 1.1.2010 dvěma předpisy. Zákon č. 362/2009 Sb., tzv. Janotův balíček, zvyšuje sazby DPH o jeden procentní bod a zákon č. 489/2009 Sb. transponuje do českého práva právo evropské.

1. Změny provedené zákonem č. 362/2009 Sb.
Základní sazba DPH bude od ledna zvýšena z 19 % na 20 % a snížená sazba bude zvýšena z 9 % na 10 %. Položky spadající pod jednotlivé sazby zůstanou beze změny. O daňových povinnostech, které jsou spojeny s přechodem jedné sazby na druhou, jsme informovali zde

2. Změny provedené zákonem č. 489/2009 Sb.
Tento zákon transponuje do českého práva novelizovanou evropskou směrnici č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnici č. 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty. Nejdůležitější změny se týkají určení místa plnění u služeb, podávání souhrnného hlášení, vrácení daně zaplacené v jiných členských státech a vymezení ceny obvyklé z hlediska DPH.

a) Určení místa plnění u služeb - § 9
Zákon nově rozlišuje, zda je služba poskytnuta plátci daně či neplátci. U služeb poskytnutých neplátcům daně se za místo plnění stejně jako doposud bude považovat sídlo nebo provozovna poskytovatele služeb. Při poskytování služeb osobám povinným k dani až doposud platilo stejně jako u služeb poskytnutých osobám nepovinným k dani, že místem plnění je místo, kde je služba poskytnuta. Od ledna to však bude obráceně. Místem zdanitelného plnění bude sídlo nebo provozovna příjemce služby. Kromě základních pravidel budou pro určité typy služeb i nadále existovat zvláštní pravidla určení místa plnění. V novém znění zákona jsou uspořádány přehledněji do jednotlivých paragrafů (§ 10 - § 10k). Zvláštní pravidla se týkají například služeb souvisejících s nemovitostmi, stravovacích služeb, služeb spojených s pořádáním veletrhů a výstav, pronájmem dopravních prostředků atd. 

b) Souhrnné hlášení - § 102
Nově se stanovuje povinnost podávat souhrnné hlášení i pro plátce daně, který poskytuje služby, u kterých je osobou povinnou přiznat daň příjemce služby. Dosud měli tuto povinnost jen dodavatelé zboží.
Mění se také lhůty pro podání souhrnného hlášení. Do konce roku 2009 se souhrnné hlášení podávalo za kalendářní čtvrtletí, od roku 2010 se lhůta pro podávání hlášení zkrátí na jeden kalendářní měsíc. Výjimkou je poskytování pouze přeshraničních služeb. V takovémto případě podává plátce souhrnné hlášení zároveň s daňovým přiznáním, tzn. čtvrtletně nebo měsíčně.
Podání souhrnného hlášení bude nově možné pouze elektronicky, a to buď ve formě datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za jeho převod nebo prostřednictvím datové schránky.
Elektronický formulář souhrnného hlášení najdete zde.

c) Vrácení DPH zaplacené v jiných členských státech - § 82 - § 82b
Novela zákona přináší také nová pravidla pro vracení DPH zaplacené v jiných členských státech. Do konce roku 2009 je možné o vrácení DPH požádat pouze ve státě, kde byla daň zaplacena. Od 1. ledna 2010 budou plátci daně žádat o vrácení DPH ve státě, ve kterém jsou registrováni k dani. Žádost o vrácení daně se bude muset podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Ministerstvem financí. Žádost, která bude splňovat předepsané náležitosti, ministerstvo postoupí k vyřízení členskému státu, kterého se žádost týká.
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech najdete zde.
Lhůta pro podání se prodlužuje do 30. září z původního 30. června kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Základní lhůta pro vrácení daně byla zkrácena na 4 měsíce, v případě vyžádání doplňujících údajů ze strany ministerstva činí tato lhůta 8 měsíců od obdržení žádosti.

d) Vymezení ceny obvyklé - § 36a
Významnou změnou v zákoně je i to, že se při transakcích mezi osobami ve zvláštním vztahu zavádí povinnost stanovit výpočet DPH ze základu daně ve výši obvyklé ceny. Toto pravidlo má zamezit zvýhodnění některých osob z hlediska DPH, a tím zabránit daňovým únikům. Cena obvyklá se zjišťuje podle zákona č. 151/1997 Sb., oceňovacího zákona. Osobami ve zvláštním vztahu se rozumí například příbuzní, osoby kapitálově spojené nebo zaměstnanci.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.