Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna lhůty při doručování písemností v daňovém řízení

Tak trochu skrytou novelou zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se od 1. ledna 2010 zkracuje z 15 dnů na 10 dnů lhůta, po které se nevyzvednutá písemnost v daňovém řízení považuje za doručenou.

Zákon č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a některé další zákony, vstoupil v platnost už 20. 7. 2009. Touto novelou se kromě jiného v několika předpisech mění náležitosti doručování písemností. A právě část desátá, kterou se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jako jediná vstupuje v platnost až 1. ledna 2010. 
V § 17 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se ve větě první slova "ačkoliv se v místě doručení zdržuje," zrušují a ve větě druhé se slovo "patnácti" nahrazuje číslem "10".
To v praxi znamená, že od ledna příštího roku nebude nutné prokazovat, že se adresát v místě doručení zdržuje. V případě nezastižení adresáta uloží doručovatel písemnost na poště nebo u obecního úřadu a příjemce o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si příjemce písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se příjemce o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, s výjimkou případů, kdy tento postup správce daně předem vyloučil. Pokud žádnou takovou schránku příjemce nemá, vrátí se písemnost správci daně a ten o tom vyvěsí sdělení na úřední desce.
O doručování písemností v daňovém řízení jsme již dříve informovali zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.