Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny sazeb DPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl novelizován k 1.1.2010 zákonem č. 362/2009 Sb., tzv. Janotovým balíčkem, který zvyšuje sazby DPH z 19 % na 20 %, resp. z 9 % na 10 %. Pravidla spojená s přechodem jedné sazby na druhou jsou popsána v přechodných ustanoveních k novele, podrobněji pak v pokynu Ministerstva financí č.j. 18/18/99264/2009.

Dodání elektřiny, plynu, vody, tepla, chladu a poskytnutí telekomunikačních služeb 
V bodě 2 přechodných ustanovení je řešeno použití sazby daně v případech, kdy plátce dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby a zúčtovací období dodání tohoto zboží nebo služeb zahrnuje jak část roku 2009, tak část roku 2010. V takovýchto případech je plátce daně oprávněn provést buď mimořádný odpočet z měřicích zařízení k 31. 12. 2009, nebo provést propočet spotřeby rozdělený na období do 31. 12. 2009 a na období od 1. 1. 2010. Plátce daně pak použije u období do 31. 12. 2009 sazbu daně 9 % resp. 19 % a u období od 1. 1. 2010 sazbu daně 10 % resp. 20 %.   

Zúčtování záloh
Zúčtování záloh řeší bod 3 přechodných ustanovení. Jedná se o situaci, kdy plátce daně přijme platbu (zálohu) za zboží nebo službu na konci roku 2009 a den zdanitelného plnění bude až v roce 2010. V takovémto případě se použije pro přiznání daně 9 % resp. 19 %. Pro vyúčtování je tedy důležitý den úhrady a nikoli den zdanitelného plnění. 
V případě, že v lednu fakturovaná částka je větší, než výše úhrady přijatá do koce roku 2009, podléhá tento rozdíl sazbě daně platné po 1.1.2010, tj. buď 10 % nebo 20 %.
Upozorňujeme, že daňové doklady za služby k zálohovým platbám přijatým do 31. 12. 2009 mohou mít den zdanitelného plnění z ledna 2010, protože den zdanitelného plnění je den vystavení dokladu podle § 21 odst. 6 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; daňové doklady mohou být vystaveny do 15 dnů ode dne úhrady. 

Dobropisy a vrubopisy
U oprav základu daně a výše daně se uplatní vždy sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění.

Smlouvy o finančním pronájmu do 31. prosince 2008
V bodě 4 přechodných ustanovení je uvedeno, že u smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. 12. 2008, se u zdanitelných plnění uskutečněných podle těchto smluv po 1. 1. 2010, použije sazba daně platná do 31. 12. 2008, tj. 9 % nebo 19 %.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.