Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový trestní zákoník

Od 1. ledna 2010 začne platit nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Nahradí dosud platný trestní zákon č. 140/1961 Sb., který byl postupně změněn více než 70 novelami. Nový moderní trestní kodex je odlišný na první pohled. Má zcela novou systematiku a na první místo klade ochranu života a zdraví a na rozdíl od "starého" trestního zákona je staví před zájmy společnosti a státu.

Rozdělení trestných činů
Trestné činy budou nově rozděleny na zločiny a přečiny. Přečinem budou všechny trestné činy z nedbalosti a úmyslné trestné činy s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Za zločiny se pak považují všechny ostatní trestné činy. Jako zvlášť závažné zločiny budou označeny všechny úmyslné trestné činy s horní hranicí trestu 10 a více let.
Nové členění se odrazí i v trestním řízení. Zločiny budou procházet standardním trestním řízením, zatímco u přečinů se bude využívat zrychlených forem a alternativních řešení, včetně probace a mediace.

Alternativní tresty
Trest odnětí svobody by měl být určen především těm pachatelům trestné činnosti, které je třeba izolovat od společnosti. V méně závažných případech budou více využívány tzv. alternativní tresty. Nově bude zaveden trest domácího vězení a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce v délce až 10 let. Současně se upravují pravidla pro používání stávajících alternativních trestů. Peněžitý trest může být v některých případech vyměřen až do výše 36,5 milionů korun, zatímco nyní byla maximální hranice pouze 5 milionů. V případě obecně prospěšných prací bude soud ještě před jejich uložením zkoumat podmínky pro výkon této formy trestu. Již nebude možné uložit trest obecně prospěšných prací recidivistům, kteří ho v minulosti nevykonali nebo u nichž v současné době není záruka, že ho budou vykonávat.

Nové trestné činy
Zabití - úmyslné usmrcení v důsledku silného rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku pachatele nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, například dlouhodobého týrání nebo domácího násilí. Trestní sazba v rozmezí 3 až 8 let je mírnější než u vraždy.
Nebezpečné pronásledování - tzv. stalking, při dlouhodobém pronásledování hrozí odnětí svobody až na jeden rok, v případě, že bude pachatel pronásledovat více než jednu osobu, dítě nebo těhotnou ženu, a v případě použití zbraně se maximální trestní sazba zvyšuje na tři roky.
Celkem nový trestní zákoník zavádí přes 60 nových skutkových podstat trestných činů, mimo jiné například neoprávněný přístup k počítačovému systému, poškození dat, zanedbání péče o zvíře nebo klonování lidských buněk. Podrobněji je oproti předchozí verzi zpracovaná také část hospodářských trestných činů.

Zpřísnění trestů
Asi nejvýraznější je zpřísnění postihů za nejzávažnější trestné činy proti životu a zdraví a trestné činy v sexuální oblasti. Obecná horní hranice sazby trestu odnětí svobody se zvyšuje z dosavadních 15 na 20 let. Výjimečným trestem bude kromě doživotí i trest odnětí svobody od 20 do 30 let, přičemž v současnosti je možné výjimečný trest udělit v rozmezí od 15 do 25 let. V případech recidivy bude možné u zvlášť závažných zločinů použít mimořádného zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody.
Zvyšují se i sazby u nedbalostních trestných činů ohrožujících život a zdraví, například u dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu. Přísněji bude posuzováno také neplacení výživného, útok na zdravotníky a záchranáře nebo týrání zvířat.
Výrazně se zvyšuje ochrana před sexuálně motivovanými trestnými činy, zde se základní sazba zvyšuje na dvojnásobek ze dvou na čtyři roky odnětí svobody a způsobí-li tímto činem pachatel smrt, tak dokonce na 15 let. Nově vymezenou skutkovou podstatou těchto trestných činů by měly být chráněny všechny osoby bez ohledu na věk či formu sexuálního nátlaku.

Trestní odpovědnost od 15 let
Nový trestní zákoník vstupuje v platnost už v novelizovaném znění. V původním návrhu byla totiž spodní hranice trestní odpovědnosti stanovena na 14 let. Zákonem č. 306/2009 Sb., kterým se nový trestní zákoník změnil, byla ale vrácena zpět na původních 15 let. Na toto téma se vedly dlouhé debaty. Cílem snížení věkové hranice o jeden rok mělo být účinnější postihování dětských zločinců. Proti se postavilo mnoho kritiků i z řad odborníků a napadali především uspíšení sexuálního života mládeže. Do budoucna se navrhuje oddělení věkové hranice trestní odpovědnosti od věkové hranice pro legální pohlavní styk.
 
Související články:
Drogy, doping a nakažlivé nemoci v novém trestním zákoníku

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.