Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny zákonů týkající se vyvlastnění pozemků

Třetím závěrečným čtením prošly na poslední schůzi Poslanecké sněmovny hned dva zákony týkající se vyvlastňování pozemků. Novela zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, tzv. vyvlastňovacího zákona, zjednodušuje vyvlastňování pozemků pro stavby silnic a dálnic. Novela zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. horního zákona, naopak posiluje práva vlastníků a ruší vyvlastňovací paragraf v tomto zákoně obsažený.

Dopravní stavby
Novela vyvlastňovacího zákona č. 184/2006 Sb. zrychluje vyvlastňování pozemků pro stavbu dálnic a liniových staveb. Konkrétně mění stanovení náhrady za vyvlastnění. V současné době má majitel vyvlastňovaného pozemku nárok na minimálně 420 korun za metr čtvereční. Nově se má cena stanovovat podle aktuální hodnoty pozemku v době ocenění pro vyvlastnění. Investor bude mít možnost nabídnout vlastníkovi pozemku cenu až do částky o 100 % vyšší než byla stanovena oceněním.
Nově také bude oddělen proces vyvlastnění a stanovení náhrady za pozemek. Odvolání proti výši stanovené náhrady již nebude mít odkladný účinek. Vyvlastnění se uskuteční a strany se mohou dál domlouvat na ceně. Odkladný účinek bude mít i nadále odvolání proti vyvlastnění jako takovému. Pokud novela projde Senátem a podepíše ji prezident, začne platit prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Vyvlastnění kvůli těžbě
Velmi stručná novela horního zákona č. 44/1988 Sb. ruší vyvlastňování domů a pozemků nad ložisky nerostných surovin. Těžební společnosti již nebudou nabývat potřebné nemovitosti vyvlastněním a vlastníci domů a pozemků získají lepší možnost domoci se adekvátního odškodnění a vyrovnání. Novela má především chránit obyvatele v oblastech dosud chráněných územními limity, které by ale v příštích letech mohly být prolomeny. Novela již byla odeslána k projednání do Senátu a zařazena na pořad následující 26. schůze, která začíná 24. října 2012. Účinnosti má novela nabýt patnáctým dnem od jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.