Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2010

Od 1. ledna 2010 dochází ve zdravotním pojištění k podobným změnám jako u pojistného na sociální zabezpečení. Zdravotní pojištění je ale povinné pro všechny, kteří mají v České republice trvalý pobyt, změny se tedy mohou dotknout opravdu každého.

Lhůta pro placení
Změny v termínech placení pojistného přinesl zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, respektive jeho doplňující předpis zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Ten mimo jiné upravuje i zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a od ledna roku 2010 sjednocuje lhůty pro placení zdravotního pojištění se sociálním pojištěním, tedy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Poprvé se takto bude postupovat již v případě plateb za prosinec 2009, což v praxi znamená, že pojistné za tento měsíc musí být uhrazeno nejpozději 20. ledna 2010. Platba musí být provedena v české měně na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb nebo vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny, který je pověřen přijímat pojistné.
Změna lhůty se týká i povinnosti zaměstnavatelů odevzdat nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce vyplněný formulář Přehled o platbě pojistného.

Den platby
Za den platby zdravotního pojištění se nově považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny. Podobně jako u pojistného na sociální zabezpečení se již nejedná o den, kdy byla částka odepsána z účtu plátce, a pojistné je tedy třeba zaplatit o něco dřív.
V případě placení hotově přímo zaměstnanci zdravotní pojišťovny je dnem platby den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

Maximální vyměřovací základ
Výši maximálního vyměřovacího základu změnil tzv. Janotův balíček, tedy zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Pro příští rok byl maximální vyměřovací základ zvýšen z 48násobku na 72násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda pro daný účel je 23 709 Kč a její 72násobek činí 1 707 048 Kč.

Minimální záloha a platby osob bez zdanitelných příjmů
Pro osoby samostatně výdělečně činné, jejichž samostatná výdělečná činnost je hlavním zdrojem jejich příjmů, se termíny splatnosti nemění a minimální výše zálohy od 1. 1. 2010 činí 1 601 Kč
Výše plateb osob bez zdanitelných příjmů zůstane pro rok 2010 stejná, tedy 1 080 Kč. Změnit by se mohla pouze v případě, že by se zvýšila minimální mzda, ze které se tato částka vypočítává, to se ale s největší pravděpodobností k 1. 1. 2010 nestane.

Odpočty u osob se zdravotním pojištěním
Měsíční výše odpočtu pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním pojištěním, je nově pevně stanovena na částku 5 355 Kč. Platba pojistného státem činí 13,5 % z této částky, což je 723 Kč. Zaměstnavatel může uplatnit nárok na odpočet pouze na osobu, které byl přiznán invalidní důchod podle § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.