Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

K 1. lednu 2010 je zákon č. 589/19992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, upraven novelami, které přinášejí změny v placení pojistného. Rozsáhlejší změnu přináší tzv. Janotův balíček, drobnější, ale významnou právě pro způsob placení, pak novela související s přijetím zákona o platebním styku.

Sazby a slevy
Tzv. Janotovým balíčkem, tedy zákonem č. 362/2009 Sb., se o jeden rok odsouvá původně předpokládaný pokles sazby pojistného na nemocenské pojištění, které platí zaměstnavatel. Pro rok 2010 tak podle § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, zůstane zachována stávající sazba pojistného 2,3 % a na plánované snížení na 1,4 % si budou muset zaměstnavatelé počkat do roku 2011.
Podle § 9 zákona o pojistném na sociální zabezpečení zůstane v roce 2010 také zachována možnost zaměstnavatele odečíst si polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy dočasně práceneschopným zaměstnancům.
Naopak slevy na pojistném pro zaměstnavatele za zaměstnance, kteří mají nižší mzdu než je 1,15násobek průměrné mzdy, se od ledna roku 2010 ruší, stejně jako celý § 21a, který je od srpna 2009 zavedl.

Maximální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného v roce 2010 se podle nového § 15a zákona o pojistném na sociální zabezpečení zvyšuje ze 48násobku na 72násobek průměrné měsíční mzdy. Konkrétně to znamená, že z peněz nad 1 707 048 Kč, které vydělá zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele, již nebude platit pojistné.
Maximální vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude v roce 2010 stejný jako u zaměstnanců, tedy 72násobek průměrné mzdy, který činí 1 707 048 Kč. Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné v roce 2010 činí 94 836 Kč, tedy 4násobek průměrné mzdy.

Den platby
Zákonem č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, se v § 19 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, mění definice dne platby. Za den platby se nově považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Nikoliv tedy den odepsání z účtu plátce jako dosud. V případě platby přes účet nebo poštovní poukázkou je tedy třeba provést platbu dříve, u plateb v hotovosti v pokladně příslušné správy sociálního zabezpečení se nic nemění.
ČSSZ doporučuje podávat příkazy k úhradě nejpozději 17. den kalendářního měsíce a upozorňuje, že pokud by platba pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc byla připsána na účet příslušné správy sociálního zabezpečení až po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, došlo by k zániku účasti OSVČ na nemocenském pojištění, a to prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo pojistné ve stanovené lhůtě zaplaceno.

Související články:
Janotův balíček - shrnutí
Slevy na pojistném
Nový zákon o platebním styku
Změna termínů pro placení daní, sociálního a zdravotního pojištění

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.