Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Od 1. 1. 2010 nabývá účinnosti zákon č. 278/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Přinášíme vám stručný přehled hlavních změn, které tato novela zavádí.

Společný záznam o dopravní nehodě
Zákon říká, že pojištěný je povinen v případě dopravní nehody, která nepodléhá oznámení Policii České republiky, bez zbytečného odkladu předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí sepsat a odeslat své pojišťovně nově všichni účastníci nehody, tedy nejen viník, ale i poškozený. Viník tak musí, stejně jako doposud, učinit bez zbytečného odkladu a poškozený pak při uplatnění nároku na pojistné. Pro tento případ nabízejí všechny pojišťovny svým klientům žlutomodrý samopropisovací formulář Záznam o dopravní nehodě (viz obr.), který řidičům sepsání záznamu a popis nehody usnadní. V případě nepředložení společného záznamu o dopravní nehodě může pojišťovna, pokud tím byla ztížena možnost řádného prošetření nehody, vymáhat po pojištěném zpětně částku, kterou za něho uhradila.
Přivolání Policie ČR
Novela přináší nové povinnosti nejen pojištěncům, ale i pojišťovnám. A to v případě dopravní nehody, kdy pojišťovna požaduje, aby Policii ČR byla oznámena i taková nehoda, která podle zákona této povinnosti nepodléhá. Případy, ve kterých je třeba Policii přivolat, přesně stanoví § 47 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), někdy označovaného též jako silniční zákon. Požaduje-li pojišťovna po pojištěném, aby přivolal Policii i v jiném případě, než je uvedeno v tomto ustanovení, musí mu následně veškeré náklady s tím spojené uhradit.
Pokuty za odstavené vraky 
Již dříve bylo v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jasně řečeno, že kdokoliv provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, dopouští se tím správního deliktu a může být pokutován částkou od 5 000 Kč do 40 000 Kč. Nyní se možnosti podobného postihu vystavuje i ten, kdo vozidlo pouze ponechá na pozemní komunikaci. Toto nové ustanovení je namířeno proti těm, kteří svá nepojištěná vozidla nechávají na veřejných parkovištích či u krajnic silnic. Zákon tak chce pomoci především obcím v boji s vraky vozidel odstavenými na ulicích.

Tento formulář by měl každý řidič neustále vozit s sebou, stáhnout a vytisknout si ho můžete např. zde:
 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.