Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Vznikne nový Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Vznikne nový Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Senát dnes na své 27. schůzi schválil zcela nový zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který má plnit funkci regulátora v dopravě. Související novelu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, která mimo jiné mění např. pravidla pro kácení dřevin na dráze, ale senátoři vrátili poslancům s pozměňovacím návrhem. Oba zákony mají nabýt účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(celý článek)

včera včera
včeravčera

Týden ve zkratce

včera: Střední Itálii dnes v noci postihlo silné zemětřesení o síle 6,2 stupňů Richterovy škály, zatím bylo potvrzeno 21 obětí. Nová policejní dohoda mezi Českou republikou a Německem, která začne platit od 1. října 2016, umožní pronásledovat pachatele a zakročit proti němu i na území druhého státu až do vzdálenosti 10 kilometrů od státní hranice. Senátoři dnes na své 27. schůzi budou rozhodovat např. o zákonu, který zavede prokazování původu majetku.

EET - první fáze
EET - první fáze

EET - první fáze

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, vyšel ve Sbírce zákonů v polovině dubna letošního roku. Účinnosti nabude prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, tedy 1. prosince 2016 (psali jsme zde). A již ode dne nabytí účinnosti zákona začne pro první skupinu podnikajících subjektů platit povinnost evidovat tržby. Jaké činnosti ale do první skupiny obecně označované jako stravovací a ubytovací služby patří?

ÚS: Obec nemůže vyhláškou omezit přístup na komunikaci
ÚS: Obec nemůže vyhláškou omezit přístup na komunikaci

ÚS: Obec nemůže vyhláškou omezit přístup na komunikaci

Ve Sbírce zákonů dnes byl pod č. 268/2016 Sb. zveřejněn nález Ústavního soudu, kterým se ruší obecně závazná vyhláška obce Všeň. Z konkrétního případu soud vytvořil právní větu, podle které veřejný přístup na účelové komunikace a provoz na nich nelze upravovat či omezovat formou obecně závazné vyhlášky, a to ani v případě účelových komunikací, které jsou ve vlastnictví obce.

Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení k DPH
Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení k DPH

Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení k DPH

Ve Sbírce zákonů byla koncem července publikována novela č. 243/2016 Sb., kterou se mimo jiné mění i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela č. 243/2016 Sb. zmírňuje sankce při opožděném podání kontrolního hlášení k DPH. Nejedná se o samostatný zákon, ale o součást souhrnné novely, kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového celního zákona (psali jsme zde). Novela č. 243/2016 Sb. nabyla účinnosti 29. července 2016. Úpravy týkající se kontrolních hlášení k DPH budou ale podle přechodných ustanovení vztaženy i na případy, které nastanou před tímto datem. Finanční správa tento týden informovala, že v důsledku této novelizace zákona o DPH došlo k nutným úpravám formulářů a pokynů pro přiznání k DPH a pro kontrolní hlášení.

Novela zákona o zbraních přinesla lékařům novou povinnost
Novela zákona o zbraních přinesla lékařům novou povinnost

Novela zákona o zbraních přinesla lékařům novou povinnost

O novele č. 229/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, jsme psali v samostatném článku již v průběhu legislativního procesu. Novela jako celek nabude účinnosti až 1. srpna 2017. Výjimkou je několik ustanovení, která jsou účinná již od 6. srpna 2016. A právě od tohoto data mají lékaři novou oznamovací povinnost týkající se změny zdravotní způsobilosti držitelů zbrojních průkazů.

Nový zákon o ochraně státních hranic
Nový zákon o ochraně státních hranic

Nový zákon o ochraně státních hranic

Již 1. srpna 2016 nabyl účinnosti zcela nový zákon o ochraně státních hranic České republiky, který vyšel v polovině června ve Sbírce zákonů pod č. 191/2016 Sb. Zákon upravuje ochranu státních hranic proti jejich nedovolenému překračování. Nový zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic, plně nahrazuje dosavadní zákon č. 216/2002 Sb., který byl k 1. srpnu 2016 zrušen včetně všech svých novel.

Nárok na sirotčí důchod během prázdnin
Nárok na sirotčí důchod během prázdnin

Nárok na sirotčí důchod během prázdnin

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) vydala počátkem tohoto měsíce tiskovou zprávu, kterou informuje o probíhající každoroční kontrole trvání nároků na sirotčí důchody. Může se stát, že někteří studenti obdrží rozhodnutí o jeho odejmutí. V takovém případě, pokud student bude i po prázdninách pokračovat ve studiu, musí tuto skutečnost České správě sociálního zabezpečení doložit.

Nový atomový zákon
Nový atomový zákon

Nový atomový zákon

Ve středu 10. srpna 2016 vyšel ve Sbírce zákonů zcela nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., který nahradí většinu ustanovení dnes již zastaralého zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. zohledňuje novou evropskou legislativu a zpřesňuje technické požadavky pro provoz jaderných elektráren. Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. a novela č. 264/2016 Sb., kterou se mění 13 souvisejících zákonů, nabudou účinnosti 1. ledna 2017.

Zákon o spotřebitelském úvěru
Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru

Ve Sbírce zákonů vyšel koncem minulého týdne zcela nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a s ním i související souhrnná novela č. 258/2016 Sb. Podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, bude možné splatit celý úvěr nebo alespoň jeho část bez sankcí a sníží se také sankce za pozdní splácení. Nový zákon celkově posílí postavení spotřebitelů na finančním trhu a naopak zvýší odpovědnost poskytovatelů úvěrů. Účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, i související souhrnná novela č. 258/2016 Sb. nabudou 1. prosince 2016.

Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující
Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující

Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující

Ve Sbírce zákonů vyšla koncem minulého týdne pod č. 254/2016 Sb. novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle novely č. 254/2016 Sb. bude od podzimu daň z nabytí nemovitých věcí platit vždy nabyvatel, v případě prodeje tedy kupující. Novela nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. listopadu 2016. Finanční správa včera vydala k novele informaci shrnující všechny zásadní změny, které obsahuje.

Nová úprava přestupků
Nová úprava přestupků

Nová úprava přestupků

Ve Sbírce zákonů vyšly dva zcela nové zákony, které upravují oblast přestupkového práva. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, upravuje obecné náležitosti přestupků, druhy správních trestů, postupy projednávání přestupků, příslušné lhůty apod. Tento zákon projednávali poslanci dvakrát a nakonec se přiklonili k pozměňovacímu návrhu Senátu. K druhému souvisejícímu zákonu senátoři výhrady neměli. Jde o zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, obsahující výčet skutkových podstat přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech. Oba nové předpisy nabudou účinnosti 1. července 2017.

Novela zákona o právu shromažďovacím
Novela zákona o právu shromažďovacím

Novela zákona o právu shromažďovacím

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden, konkrétně 3. srpna 2016, novela č. 252/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Novelou č. 252/2016 Sb. se upravují podmínky pro veřejná shromáždění a demonstrace. Změny se týkají zejména obecních úřadů, které přijímají oznámení o konání takových akcí. Účinnosti novela nabude prvním dnem třetího měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. listopadu 2016.

Nový celní zákon
Nový celní zákon

Nový celní zákon

Ve Sbírce zákonů byl koncem minulého týdne publikován zcela nový celní zákon č. 242/2016 Sb., který má zejména pro menší firmy zjednodušit celní řízení. Společně s novým celním zákonem byla přijata i souhrnná novela č. 243/2016 Sb., kterou se mění více než čtyři desítky souvisejících zákonů. Oba zákony nabyly účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 29. července 2016.

EU: Seznam zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů
EU: Seznam zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů

EU: Seznam zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů

Dnešním dnem, tedy 3. srpna 2016, vstupuje v platnost Prováděcí nařízení Komise EU č. 2016/1141, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii. Nařízení obsahuje seznam 37 druhů rostlin a živočichů, které se od dnešního dne nesmí dovážet do EU. Tyto druhy škodí původní biologické rozmanitosti v Evropě a podle nařízení EU se musí začít plošně likvidovat.

Krajské a senátní volby 2016
Krajské a senátní volby 2016

Krajské a senátní volby 2016

Dnes je poslední den, kdy politické subjekty mohou navrhovat své kandidáty na krajské zastupitele a senátory, kteří budou voleni v podzimních volbách. Volby se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016. O termínu konání voleb rozhodl prezident republiky už ve čtvrtek dne 21. dubna 2016. O dva týdny později vyšlo toto rozhodnutí pod č. 138/2016 Sb. ve Sbírce zákonů, za den vyhlášení voleb je tak považován 6. květen 2016. V článku přinášíme stručný přehled termínů, které vycházejí z volebních zákonů a vztahují se k podzimním volbám.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.